Over GPR Specials

GPR Specials meten duurzaamheidsprestaties van speciale gebouwen of gebieden, zoals stations of zwembaden. W/E adviseurs implementeert deze maatwerkinstrumenten in nauwe samenwerking met opdrachtgevers. Er zijn drie specials:

1 - GPR Sporthal & Zwembad
2 - GPR Dierenpark
3 - Stationscan Duurzaamheid

1 – GPR Sporthal & Zwembad

GPR Sporthal & Zwembad meten de duurzaamheidsprestaties van sportgebouwen en zwembaden op de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Kenmerkend voor sportaccommodaties en zwembaden is het hoge energie- en waterverbruik én het belang van goede luchtkwaliteit. Een waardevolle uitbreiding van GPR Gebouw. Zowel voor nieuwbouw als grootschalige renovatie kunt u een sportgebouw of zwembad doorrekenen. Tijdens iedere fase van duurzaam bouwen: beleid, ontwerp, realisatie en renovatie.

De doorontwikkeling is gedaan met twee partners uit de branche: Slangen+Koenis Architecten en EWZ adviseurs. Voor de zwembadfunctie is een aanvullende energieprestatieberekening ontwikkeld, waarmee gebruikers het energiegebruik van het zwembadproces in kaart kunnen brengen én optimaliseren. Een waardevolle toevoeging voor iedereen die zich met zwembaden bezighoudt.

Voor wie?
Duurzaam bouwen vraagt naast inzicht in gebouwinformatie vooral effectieve communicatie tussen bouwpartijen. De heldere opzet en het prestatiebeginsel van GPR Sporthal & Zwembad zijn hiervoor ideaal. U formuleert gezamenlijk toetsbare ambities en realiseert een duurzaam ontwerp. GPR Sporthal & Zwembad is geënt op GPR Gebouw, dat breed erkend en veel gebruikt wordt door de vastgoedsector en gemeenten. Het softwarepakket wordt aangeboden in combinatie met een introductiecursus zodat u het instrument goed leert te gebruiken.

Demo aanvragen >  Licentie aanvragen >

2 – GPR Dierenpark – maatwerk vertaling GPR Gebouw

Samen met de gemeente ontwikkelde Dierenpark Emmen een nieuw concept voor een park inclusief een theater. Een ambitie is het park te laten functioneren als een ecosysteem op thema’s als energie- en waterhuishouding, materiaalkringlopen. Tijdens bouw en exploitatie wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van ‘Cradle to Cradle’. Er wordt gestuurd op een CO2 neutrale exploitatie en gebruik van 100% hernieuwbare energie. Ook wordt het park ontwikkeld met als doelstelling een GPR Gebouw-score van een 8.

Om duurzaamheid in lijn met de prestatie-eisen van de provincie meetbaar te maken, heeft de opdrachtgever W/E adviseurs gevraagd een maatwerkvertaling van GPR Gebouw te maken dat als communicatie- en ontwerphulpmiddel kan worden gebruikt. GPR Dierenpark dus, op zichzelf al één van de innovaties binnen dit project.

 

3 – Stationscan Duurzaamheid

ProRail, NS Stations en W/E adviseurs hebben de Stationscan Duurzaamheid ontwikkeld om de sterke en zwakke punten van een station op het gebied van duurzaamheid in kaart te brengen.

Thermometer
De scan is te vergelijken met een thermometer, die laat zien hoe duurzaam een station of een ontwerp van een station is. Het is een software applicatie die inzicht geeft in sterke en zwakke punten van het station en samenhang toont tussen duurzaamheidsthema’s. Hierdoor is het mogelijk gericht de duurzaamheid van het station te verbeteren. De scan helpt door aan te geven waar verbetermaatregelen mogelijk zijn.

Duurzaamheid bij stations is breed gedefinieerd. Ieder thema is onderverdeeld in drie of vier subthema’s. De vijf thema’s reflecteren de filosofie van ‘planet, people, profit’. De thema’s en de scoresystematiek zijn identiek aan die van GPR Gebouw: een instrument voor gemeenten, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren om duurzaamheid van woningen en utiliteitsbouw te meten.

De intentie van NS en ProRail is om de Stationscan Duurzaamheid in te zetten bij bestaande en nog te bouwen stations. Hij is speciaal gemaakt voor gebruik in de stationsomgeving. Dit is te zien aan de manier waarop de stations in de scan zijn ingedeeld in voorplein, hal, winkels, transfer en perrons.

SusStation – Sustainable stations
De Stationscan Duurzaamheid wordt ook toegepast in het Europese samenwerkingsproject Sustainable Stations (SusStation) door partners uit Duitsland (Deutsche Bahn), Engeland (Network Rail, First Group, Translink, Northern Rail), Frankrijk (Boulogne sur mer développement Côte d´Opale) en Nederland (ProRail)  hebben verschillende stationsprojecten gescand.

Zij gebruiken de Engelstalige versie van de scan, de ‘Sustainable Stations Assessment Tool’.

Demo bekijken »