Richtlijnen invoer MPG berekening

03 April 2020 Richtlijnen invoer MPG berekening

Zowel bij Experts als bij Assessoren bestaan er vragen en discussiepunten over de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Het gaat dan met name om wat er in een MPG-berekening moet worden meegenomen.

Bij het beantwoorden van de vragen maken we onderscheid in de MPG berekening voor GPR Gebouw en de MPG berekening voor een omgevingsvergunningaanvraag. We doen dit op basis van de huidige beschikbare kennis en inzichten.

Update 10/11/2020

Welke elementen en gebouwdelen moeten in de verplichte berekening meegenomen worden?
De bepalingsmethode opgesteld door Stichting Nationale Milieudatabase is leidend voor het invullen van de MPG. Bijlage 7 (vanaf pag. 77) geeft een goed overzicht. W/E heeft ter verduidelijking een visual gemaakt om het snel inzichtelijk te maken.

Neem je externe energielevering mee in de MPG?
Ja, dit neem je mee. Waarom? De energie die van externe bronnen komt, heeft ook een materiaalkant. Dat stuk wordt meegenomen in de MPG. Dat geldt voor gas, elektriciteit en warmte. Het gaat hierbij alleen om gebouwgebonden gebruik:

De systeemafbakening voor de milieuprestatie reikt tot aan de perceelgrens: installaties voor externe energielevering, maar ook de buitenriolering behoren tot de milieuprestatie in het Bouwbesluit. Ter illustratie wordt verwezen naar het Infoblad Bouwbesluit 2012 m.b.t. riolering en gemeentelijke watertaken: http://www.bouwbesluitinfo.nl/media/download/Infoblad_bouwbesluit_april_2012.pdf. In de afbeeldingen in het Infoblad staat aangegeven tot waar de voorzieningen binnen de perceelgrens reiken en die daarom moeten worden meegenomen in de milieuprestatieberekening van het gebouw.

Hoe dienen deze meegenomen te worden? Installaties voor externe energielevering (denk aan de aansluitingen voor gas, elektriciteit en/of warmte, maar ook de energie-infrastructuur en centrale installaties voor opwek/omzetting) moeten worden meegenomen in de milieuprestatieberekening. Desbetreffende installaties zullen in de energieprestatieberekening moeten zijn benoemd en hiervoor moet in de milieuprestatieberekening een equivalent qua materiaalgebruik worden opgevoerd. In de Nationale Milieu Database zijn daarvoor zogenaamde default-waarden opgenomen, dat wordt bepaald door het (berekende) gebouwgebonden energiegebruik in te voeren in de berekening.

(bron: Nationale milieudatabase; https://milieudatabase.nl/info/faq/)

Aandachtspunt daarbij is de invoer van externe energielevering in de MPG voor lichte industrie/bedrijfsgebouwen. Omdat hiervoor geen energieprestatieberekening geldt, adviseren we hiervoor te werken met kengetallen. Als de expert eigen getallen heeft, mogen deze hier onderbouwd van afwijken.

Externe levering bij bedrijfsgebouwen
De externe levering voor bedrijfsgebouwen hoeft niet ingevuld te worden. Onder bedrijfsgebouwen wordt verstaan: (lichte) industriefunctie. De beredenatie hiervoor is als volgt: Het gebouwgebonden energiegebruik is niet te bepalen op basis van de standaardrekenmethode (NEN7120) en er is geen eis in het Bouwbesluit. Voor kantoren dient de externe levering wél meegenomen te worden.

Hoeveel PV-panelen dien je in te voeren in een GPR Gebouw berekening?
Alle elementen die bij vergunningverlening zijn aangegeven moeten bij de MPG berekening in beschouwing worden genomen. Dat geldt dus ook voor zonnepanelen, ongeacht de hoogte van de EPC. (bron: Nationale milieudatabase; https://milieudatabase.nl/info/faq/)

De invoer van de MPG-berekening voor de MIA wijkt hiervan af, voor zover het de codes betreft die gaan over circulaire gebouwen: G6100, G6101 en G102. De duurzame energieopwekkingsinstallaties hoeven voor deze codes niet meegenomen te worden in de MPG-berekening voor de MIA.

Wat is het verschil voor de score van de MPG voor een GPR berekening en de vergunningsaanvraag?
In GPR Gebouw vul je de MPG in ‘as-built’ (vergunningsvrije delen vul je daarom wel in). Hieronder vallen elementen zoals een badkamer. Soms zal je daarvoor een aanname moeten doen. Bij meerdere productopties ga je uit van het meest negatieve product.

Voor de MPG-berekening voor de vergunningaanvraag moet volgens de bepalingsmethode in ieder geval worden ingevuld wat voor het Bouwbesluit relevant is, op het niveau zoals dat bij de vergunningaanvraag is ingediend. En dat moet in principe weer gelijk zijn aan ‘as built’ omdat hetgeen gebouwd is overeen moet komen met hetgeen waarvoor de vergunning is verleend.

Wat behoort tot een gebouw, voor een correcte berekening van de MPG?
Helaas valt deze vraag soms in een grijs gebied. De redenatie is dat als iets nodig is voor het functioneren van het gebouw, en valt het onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, dat het dan wel hoort bij het gebouw. Denk bijv. aan bestrating bij industrie gebouwen. Maak het bespreekbaar met de opdrachtgever. Zo kun je samen duurzamere keuzes maken.

Algemene opmerking: De voorgenoemde methoden worden door W/E toegepast, maar W/E is geen voorschrijver. Ook geeft GPR alleen die producten door in de software, die W/E via de NMD aangereikt krijgt. W/E kan zaken inbrengen bij SBK omdat W/E dicht op het vuur zit. Maar meld zaken waar je tegenaan loopt ook direct bij SBK. Want samen staan we sterk(er).

Deel dit bericht: