GPR Gebied: duurzaamheid in vijf thema’s

Duurzaamheid wordt in GPR Gebied zichtbaar in vijf thema’s: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Per thema verschijnt een waardering op een schaal van 1 tot 10.

Energie

Het thema energie binnen GPR Gebied focust op het optimaliseren van energie-efficiëntie, verbeteren van energieprestaties en het reduceren van CO2-uitstoot. Maatregelen zoals het maximaal benutten van daken voor zonne-energie, het oriënteren van gebouwen voor optimale zonopvang en het installeren van energiezuinige, openbare verlichting dragen bij aan energie efficiënte gebieden. GPR Gebied bepaalt op basis van een slimme rekenmethode, gebaseerd op energielabels en de type gebouwen de energieprestatie van een gebied. Daarbij wordt ook inzichtelijk gemaakt wat de CO2-impact is van het energiegebruik van de ontwikkeling.

Ruimtelijke inrichting

In het onderdeel ruimtelijke inrichting wordt getoetst op de balans tussen bebouwing en openbare ruimte, door te kijken naar ruimtelijke dichtheden. Daarnaast komt de kwaliteit van de water- en groensystemen aan bod. GPR Gebied zoomt in op natuurinclusief ontwerpen, met aandacht voor de openbare ruimte en de gebouwen. Tot slot maakt circulair ontwerpen een belangrijk onderdeel uit van dit thema.

Gezondheid

GPR Gebied toetst gezondheid door bijvoorbeeld de geluidsbelasting en luchtkwaliteit te analyseren en externe veiligheidsrisico’s te beoordelen. GPR Gebied toetst hoe ontwerpen omgaan met geluid, wat de concentratie van schadelijke stoffen in de lucht is en de nabijheid van risicovolle bedrijfsactiviteiten, terwijl ook het comfort van bewoners, zoals bezonning en bescherming tegen wind en geur, wordt gewogen.

Gebruikskwaliteit

Gebruikskwaliteit zoomt in op het gebruik van verschillende mobiliteitsprincipes. Dit gaat van toegankelijke wandelroutes tot een goed aansluitend fietsnetwerk, van frequent openbaar vervoer tot deelmobiliteit, en van autoluwe veiligheid tot groene, levendige buurten. Daarnaast wordt gebruikskwaliteit verhoogd door een goede belevingswaarde, toegankelijke openbare ruimtes en recreatief groen en water. Sociale waarde krijgt vorm door plekken die uitnodigen tot ontmoeting en activiteit, wat bijdraagt aan sociale cohesie en veiligheid.

Toekomstwaarde

Toekomstwaarde binnen GPR Gebied richt zich op het voorbereiden van gebieden op toekomstige uitdagingen door te kijken naar klimaatadaptatie, flexibiliteit en gebruikswaarde. Gebieden worden ingericht met waterbeheersystemen die overstromingen en droogte beperken. Ontwerpkeuzes gericht op het beperken van hittestress dragen bij aan beter klimaatbestendig ontwerp. Flexibiliteit en multifunctionele gebouwen maakt het mogelijk gebieden makkelijk aan te passen aan veranderende behoeften. De gebruikswaarde wordt weerspiegeld in de mobiliteit, sociale waarde en de belevingswaarden van het gebied.