Circulair aanbesteden: hoe kan ik dit een plek geven?

Circulair aanbesteden is het rekening houden met circulair hergebruik van grondstoffen bij het opstellen en uitvoeren van (overheids)aanbestedingen. Deze duurzame vorm van aanbesteden wordt steeds vaker toegepast. De Europese Commissie stimuleert overheden en instanties om circulariteit in het aanbestedingsprogramma op te nemen. GPR Software levert de software om circulariteit meetbaar te maken bij verschillende toepassingen.

 

Aanbestedingen

Een aanbesteding is een procedure waarbij u als opdrachtgever een uitvraag doet voor het vervullen van een opdracht. Bij een aanbesteding kunnen partijen zich inschrijven en een offerte of plan indienen om de opdracht toebedeeld te krijgen. Uiteindelijk beslist de opdrachtgever welke partij de aanbesteding wint en de opdracht mag uitvoeren. Een aanbesteding heet ook een tender.

 

Overheidsaanbestedingen

Sommige organisaties zijn verplicht om opdrachten via een aanbesteding uit te zetten. Dit geldt voor de overheid en semi-overheid. Een aantal voorbeelden:

  • de Rijksoverheid (met diensten als het UWV en de Belastingdienst),
  • gemeenten, provincies en waterschappen,
  • publiekrechtelijke instellingen (zoals universiteiten en scholen)
  • ‘speciale sector bedrijven’ (zoals drinkwaterbedrijven, energiebedrijven, NS of Schiphol).

 

Circulariteit bij aanbestedingen

Er is al langere tijd veel aandacht voor circulair bouwen en circulair aanbesteden bij overheden. Het inkoopbeleid verplicht hen hier rekening mee te houden. Circulair aanbesteden wordt zowel vanuit de Europese Unie als de Nederlandse overheid gestimuleerd.

Circulariteit draait om het hergebruik van grondstoffen en het beperken van afval en verspilling. Circulariteit is een werkwijze die uitputting van grondstoffen tegengaat en klimaatverandering beperkt. Het hergebruik van materialen verkleint de impact op het milieu.

Circulariteit kan in veel sectoren worden toegepast: industrie die gebruik maakt van hernieuwbare energie, organisaties die de levensduur van materialen verlenen door vaker reparaties uit te voeren of transportbedrijven die zorgen dat vrachtwagens en opleggers niet zonder lading rondrijden.

 

Visie: Nederland Circulair in 2050

In het kabinetsprogramma ‘Nederland Circulair in 2050‘ is in de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie de volgende visie geformuleerd:

“In 2050 is de bouw bij ontwerp, ontwikkeling, gebruik, beheer en demontage van bouwwerken zo georganiseerd dat deze objecten duurzaam worden gebouwd, (her)gebruikt, onderhouden en ontmanteld. Bij bouwen wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen en wordt aangesloten bij de dynamische wensen van de gebruikers. Het streven is naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 conform de Europese afspraken. Bouwwerken maken zoveel mogelijk gebruik van ecosysteemdiensten (natuurlijk kapitaal zoals het waterbergend vermogen van de ondergrond).”

 

Uitvoeringsprogramma circulaire economie 2019 – 2023

De visie Nederland Circulair in 2050 is vertaald in het uitvoeringsprogramma circulaire economie 2019 – 2020. Circulair aanbesteden is opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2023. Praktische zaken als het gebruik van groen beton, het berekenen van de schaduwprijs van CO2 en het beperken van plasticgebruik zijn hierin beschreven.

Circulair aanbesteden door de Europese Unie
Bron van de overheidsstukken is de brochure circulair aanbesteden van de Europese Commissie. In deze brochure worden handreikingen gegeven hoe de publieke sector in haar aanbestedingen rekening kan houden met de circulaire economie en het circulair bouwen. ‘Public procurement for a circular economy – good practice and guidance’ (PDF).

 

Circulair aanbesteden in de bouw

In de bouwsector zijn veel mogelijkheden om circulariteit toe te passen. Bij aanbestedingen in de bouw zijn de manier van inkopen, afvalverwerking en het energiegebruik steeds vaker beslissende factoren, die zwaarder wegen dan de laagste prijs. Het zichtbaar en inzichtelijk maken van deze duurzame verbeteringen in een aanbestedingsproces kan een uitdaging zijn. Duurzaamheid meetbaar maken en dit visualiseren in een aanbesteding kan met GPR Gebouw.

 

GPR Gebouw

Met GPR Gebouw communiceert u met alle partijen in de bouwkolom in begrijpelijke taal over duurzaamheid. Bepaal vooraf de duurzaamheidsambities en -prestaties van bouwplannen en renovatieplannen. Volg het realisatieproces en verifieer achteraf de prestaties.

Het inzichtelijk in kaart brengen van duurzaamheidsambities en -prestaties is een voorwaarde voor circulair aanbesteden. Zo krijgen duurzaamheidseisen in uw gemeente een prominente en realistische plek in een gunningsproces voor nieuwbouw en bestaande bouw.

 

Meer over GPR Gebouw >

Deel deze case: